aprill 24, 2016

Haldus

Haldusteenus sisaldab:

 • Tellija nõustamine objekti puudutavates küsimustes;
 • objektide lähteandmete kontrollimine;
 • objektidele hooldusraamatute täitmise korraldamine ;
 • üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 1 x aastas sisaldub hinnas (ruumi üür eraldi tasuga);
 • objektidele ja selle osadele hooldus- ja/või kasutusjuhendite koostamise korraldamine (vajadusel);
 • objektide füüsilise säilitamise korraldamine.
 • heakorratööde – puhastus- ja koristustööde, haljastuse hoolduse jne korraldamine;
 • heakorratööde – sise- ja väliskoristuse kvaliteedi pidev kontroll; suveperioodil tellimisel, muru niitmine ja talveperioodil lumekoristustööde tegemise järelvalve;
 • kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja materjalide ettevalmistamine;
 • hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine;
 • järelvalve kinnistul hooldustöid tegevate firmade üle;
 • objekti kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvituselevõtmine;
 • kliendi tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine ning kaasneva järelvalve tagamine, eelnevalt kooskõlastatud eelarvele;
 • hooldus- ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide allakirjutamine tööde vastuvõtmisel;
 • objektide perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-, vee-; ja soojasüsteemide vms) korraldamine vastavalt Lepingule;
 • ülevaatuse andmete edastamine Tellijale koos oma ettepanekutega edasise tegevuskava planeerimiseks;
 • mõõteseadmete taatlemise korraldamine;
 • objektide (pea) mõõdikute näitude esitamine ja individuaalmõõdikute näitude kogumine ja edastamine;
 • tehtud tööst aruandluse koostamine objektide kontaktisikutele viimaste nõudmisel;
 • arendustööde (ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine jne.) järelvalve ja ettepanekute tegemine eraldi tasu eest;
 • objektide juriidiliste küsimuste lahendamine või küsimuste edastamine küsimuse lahendamise võimatuse korral Tellijale;
 • hallatavate objekti omaniku või haldaja poolt ja nimel kinnisvara teenindamiseks sõlmitud lepingute täitmise jälgimine; vaidluste ja eriarvamuste tekkimisel lepingute osapoolte vahendamine;
 • objektide dokumentatsiooni haldamine, süstematiseerimine ja säilitamise tagamine;
 • pretensioonide lahendamine või pretensiooni lahendamise võimatuse korral edastamine Tellijale.
 • allhankijate toodete ja teenuste ning hinnakirjade tutvustamine Tellija klientidele;
 • objektil Tellija konsulteerimine ja nõustamine;
 • objektide majandusliku säilitamise korraldamine;
 • muud korralduslikud tegevused, mis on kinnisvara korrashoiu tegevustena ja hea tavana ette nähtud ning mis tulenevad õigusaktidest;
 • muud võimalikud ühekordsed korralduslikud tegevused, mis on seotud kinnisvara korrashoiu ja säilitamisega;
 • säilitama, süstematiseerima ja arhiveerima Tööga seotud dokumentatsiooni;
 • jooksvalt informeerida Tellijat Tööde tegemise käigus tekkinud probleemidest;
 • interneti suhtluskeskkonnas korteriomanikega suhtlemine;
 • tegelemine võlglastega KÜ nimel, tagamaks maksete laekumise.

Teenuse hind sõltuvalt majast eraldi hinnapakkumise alusel.